Skjermbilde

201605 Reguleringsplan Falkhytten sentrum aust - 1. offentlege høyring

21. april 2017 - 06. juni 2017

Høyringsfrist 06.06.2017

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, har Drift og arealutvalet i møte den 05.04.2017, sak 8/17, vedteke å leggje reguleringsplan Falkhytten sentrum aust ut til 1. offentlege høyring. Planforslaget vert lagt ut til offentleg høyring i perioda 21.04.2017 – 06.06.2017, og plandokumenta er tilgjengelige i resepsjonen på kommunehuset, og på kommunen sin planportal (www.aukra.kommune.no – Planportal – Sei di meining – 201605_reguleringsplan Falkhytten sentrum aust – 1. offentlege høyring.

Merknader til planforslaget skal sendast kommunen innan 06.06.2017, fortrinnsvis ved å nytte funksjonen «Send ein uttale til planen». Alternativt til Aukra kommune, Aukraringen 25, 6480 Aukra.

Saksdokument

Særutskrift (saksframlegg med vedtak)

Plankart

Føresegner

Planomtale

Innkomne merknader etter melding om oppstart

 • Vedr. Gnr 13 , bnr . 66 og bnr . 108 Eg ønsker dette området blir benyttet til boligformål med leilighetsbygg på 4 til seks etasjer med boenheter for ca 25 leiligheter å garasje i underetasjen .
  Alt annet bruk av dette området finner eg som meningsløst .
  Dette området er det siste å mest attraktive til dette bruk .

  Håper på positiv respons dette forslag..
  Mvh Knut

  2017-05-22 22:00:26
  [Svar]
 • 1: Ber om at det blir oppretta ei busslomme på austsida av vegen i samband med krysset Solbakken/Aukravegen. Bussen stoppar der dagleg, men i mangelen av ei busslomme stoppar den i krysset. Dette er ikkje heldig for verken trafikkavviklinga eller sikkerheita.

  2: Ber om at vegstubben som er kommunal inn frå Solbakken til Solbakken 3 blir regulert og teikna som kommunal veg.

  3: Ber om at det blir lakt til rette for at trafikken til og frå Nautneset skal gå via Nautnesvegen og ikkje Solbakken, da Solbakken er ein veg for dei som bur der, medan Nautnesvegen var bygd som ein tilkomstveg til Nautneset.

  2017-05-08 10:20:21
  [Svar]
 • Hei

  Vi har ønske om at vegstubb mellom nautnesvegen og første kryss i røra blir regulert om til tofelts-veg. (Blå ring i vedlegg 1)
  På denne vegbiten er det bare plass til 1 bil i bredden, og det skaper farlige situasjoner når det er trafikk begge veger. Bilene må stå ute i hovedvegen og vente, eller kjøre inn på min innkjørsel. Feltet er nå helt utbygd, og noen av boligene har utleie, så det er en del trafikk. I tillegg er det mange myke trafikanter som må bruke denne vegen for å komme seg til den, pr i dag, eneste lekeplassen i området. Det er stadig flere barn som kommer ifra Nautnes,Bukta og Solbakken. Vegen er så smal at det blir skumle situasjoner med barn som sykler når det kommer biler her.

  Det er også ønske om å regulere veg mellom innkjørsel til Røra 8 og Myra 7 om til gangveg. ( svart innringing på vedlegg 1) Det er i dag en bom der, men ingen skilt om at dette er gangveg, det fører til en del gjennomkjøring, og unødvendig økt trafikk forbi lekeplass. Bommen er slik at man kan kjøre på den så den åpner seg. Tyngre trafikk som søppelbil kjører også der, og man ser tydelig at vegen ikkje er dimensjonert for dette, med nedsunkne kanter pga smal veg.

  2017-04-26 18:37:51
  [Svar]
Tips ein ven Skriv ut