Heim/Vedtekne

201501 Reguleringsplan for Barnebo barnehage (Aukratun)

Vedteke i k-sak 11/17 den 07.02.2017

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Aukra kommunestyre i møte den 07.02.2017, sak 11/17, vedteke Regulseringsplan for Barnebo barnehage (Aukratun).

Interesserte kan gjere seg kjent med dokumenta på fylgjande stader:

  • Kommunhuset
  • Kommunen sine heimesider

Kommunstyret sitt godkjenningsvedtak for denne reguleringsplanen kan påklagast til fylkesmannen i Møre og Romsdal innan tre veker etter denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova § 1-9 og forvaltningslova kapittel VI.

Krav om erstatning etter § 15-3 og innløysing etter § 15-2 i plan- og bygningslova må settast fram seinast tre år etter denne kunngjeringa, eller seinast tre år etter at eventuelle byggverk er fjerna.

Klagen skal vere grunngjeven og skal sendast til: Aukra kommune, Aukraringen 25, 6480 Aukra eller post@aukra.kommune.no

Saksdokument
Særutskrift (saksframlegg med vedtak)
Plankart revidert 18.1.2017
Planomtale revidert 18.1.2017
Føresegner revidert 18.1.2017
Innkomne merknader etter 2. høyring
Observasjon av hønsehauk - korrespondanse

 

Høyringsperioden er avslutta. Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

Plankart Barnebo barnehage

Plankart Barnebo barnehage

Tips ein ven Skriv ut