gossfer

201408 Privat reguleringsplan Gossen feriesenter - 1. offentlege høyring

Høyringsfrist 01.09.2017

19. juni 2017 - 01. september 2017

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, har Drift og arealutvalet i møte den 14.06.2017, sak 15/17, vedteke å leggje privat reguleringsplan Gossen feriesenter ut til 1. offentlege høyring. Planforslaget vert lagt ut til offentleg høyring i perioda 19.06.2016 – 01.09.2017, og plandokumenta er tilgjengelige i resepsjonen på kommunehuset, og på kommunen sin planportal (www.aukra.kommune.no – Planar og høyringar – Sei di meining – 201408 Privat reguleringsplan Gossen feriesenter – 1. offentlege høyring.

Merknadar til planforslaget skal sendast kommunen innan 01.09.2017, fortrinnsvis ved å nytte funksjonen «Send ein uttale til planen», der det og er høve til å leggje ved relevante vedlegg. Alternativt til Aukra kommune, Nyjordvegen 12, 6480 Aukra.

Saksdokument

Særutskrift (saksframlegg med vedtak)

Plankart

Føresegner

Planomtale

Innkomne merknader etter melding om oppstart

 

                                                                          

  • Synes Aukra Kommune bør komme med en Kartskisse hvor gang og sykkelveg skal gå.Jeg er faktisk eneste som driver jordbruk på denne strekningen med tilhørighet til Tangen.Er ikke imot gangveg ,men stiller meg undrene til trase valg på sørsiden av fylkesvegen.
    Jeg har Gr 1 Br 8 og 11, på 1/8 ligger bygningene nær fylkesvegen på begge sider. Driftsbygning på sørsiden av fylkesvegen har i dag en del utfordringer ang trafikk slik vegen er nå så jeg lurer på hvordan Kommunen vil løse de med en gangveg i tillegg. Eksempel, når jeg kjører husdyrgjødsel så står fronten på traktoren på hvitstripen når jeg fyller tanken, kommer de en gangveg så vil jeg sperre den under fylling. På Gr 1 Br 11 søkte jeg for noen år siden om å få legge ut fire tomter i skråningen på nordsiden av vegen, fikk da beskjed at vegen ikke tålte trafikk økningen til disse tomtene og at vann og kloakk ledninger ikke var dimensjonert for flere hus, da synes jeg de er merkelig at både veg,vann og kloakk plutselig holder til et hotell. Men bare for å ha sagt de så er jeg ikke imot en utbygging på campingen, men de må tas hensyn til beboerne på Tangen. Kommer ikke til å godta en løsning som foringer min drift, venter i spenning på svar.

    2017-08-16 01:55:30
    [Svar]
Tips ein ven Skriv ut