Heim/Vedtekne/Reguleringsplanar

201404 Reguleringsplan Rindarøy

Vedteke i k-sak 3/16 den 02.02.2016

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte 02.02.2016, sak 3/16, vedteke Reguleringsplan Rindarøy.

Interesserte kan gjere seg kjent med dokumenta på fylgjande stader:

  • Kommunehuset
  • Aukra folkebibliotek
  • Kommunen sine heimesider

Kommunestyret sitt godkjenningsvedtak for denne reguleringsplanen kan påklagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker etter denne kunngjeringa, jf. plan- og
bygningslova § 1-9 og forvaltningslova kapittel VI.

Krav om erstatning etter § 15-3 og innløysing etter § 15-2 i plan- og bygningslova må settast fram seinast tre år etter denne kunngjeringa, eller seinast tre år etter at eventuelle byggverk er fjerna.

Klagen skal være grunngjeven og skal sendast til: Aukra kommune, Aukraringen 25, 6480 Aukra eller post@aukra.kommune.no.

Saksdokument
Særutskrift (saksframlegg med vedtak)
Plankart
Planomtale
Føresegner
Innkomne merknader etter 3. offentlege høyring

 

Høyringsperioden er avslutta. Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

Plankart Rindarøy

Plankart Rindarøy

Tips ein ven Skriv ut