torhaugmyraaust

201312 Reguleringsplan Torhaugmyra aust, endring 01 - 1. offentlege høyring

Høyringsfrist 01.09.2017

19. juni 2017 - 01. september 2017

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-14, har Drift og arealutvalet i møte den 14.06.2017, sak 13/17, vedteke å leggje reguleringsplan Torhaugmyra aust – endring 01 ut til 1. offentlege høyring. Planforslaget vert lagt ut til offentleg høyring i perioda 19.06.2016 – 01.09.2017, og plandokumenta er tilgjengelige i resepsjonen på kommunehuset, og på kommunen sin planportal (www.aukra.kommune.no – Planar og høyringar – Sei di meining – 201312 Reguleringsplan Torhaugmyra aust – endring 01).

Merknadar til planforslaget skal sendast kommunen innan 01.09.2017, fortrinnsvis ved å nytte funksjonen «Send ein uttale til planen», der det og er høve til å leggje ved relevante vedlegg. Alternativt til Aukra kommune, Nyjordvegen 12, 6480 Aukra.

Saksdokument

Særutskrift (saksframlegg med vedtak)

Plankart

Føresegner

Planomtale

Innkomne merknader etter melding om oppstart

  • Vi ber utbygger om at enkelte lekeplasser blir utformet med tanke på universell utforming. Det bør også tas hensyn til synshemmede og rullestolbrukere ved utforming av gangveier og oppsetting av gatelykter.

    2017-09-01 09:43:16
    [Svar]
Tips ein ven Skriv ut