Kommunale planar

201010 - Mevold bustadfelt

Bakgrunn

Føremålet med planen er å regulere eigedom 20/1 til ulike bustadføremål med både einebustader, fleirbustader og leiligheiter.

Planen har tidlegare lege ute til offentlig høyring, men grunna ulike motsegn er den omarbeidd og leggjast no ut for ny høyring.

Planen skal oppheve alle underliggande planar på same nivå.


Medverking

Reguleringsplanen med tilhøyrande dokument vert lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 22.08.2014 – 06.10.2014 på fylgjande stader:

  • Aukra folkebibliotek
  • Kommunehuset
  • Heimesidene til kommunen


Merknader til planforslaget må sendast innan 06.10.2014 til:

Aukra kommune
Aukraringen 25
6480 Aukra

eller

via epost:  post@aukra.kommune.no


Saksdokument

201010_Planomtale revidert 28.07.2014.pdf

201010_Plankart revidert 08.08.2014.pdf

201010_Reguleringsføresegner revidert 08.08.2014.pdf

201010_Saksframlegg.pdf

201010_Vedtak i politisk sak 38_14.pdf

201010_Plankart vedlagt første offentlege ettersyn.pdf

201010_Innkomne merknader_motsegner etter første offentlege ettersyn.pdf

Tips ein ven Skriv ut